Các bước để có giấy phép lao động cho người nước ngoài phần 2

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Người sử dụng người lao động nước ngoài căn cứ ngày hẹn trên biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bước 6. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này “Người lao động nước ngoài theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động”, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động th
Liên hệ: flam Trần, 01683329978, 49 lê quốc hưng