keo không để lại khói dùng trong quảng cáo
Liên hệ: Hoàng Thị Thanh Hiên, 0976038754, 139 Chợ Đường Cái , Đình Dù , Văn Lâm , Hưng Yên