---- NGOẠI NGỮ ATLANTIC THÔNG BÁO ----
Liên hệ: nguyễn thị huệ, 0349654051, 146 Phố Vũ - Đại Phúc Bắc Ninh, Việt Nam