THÁNG 03:
1/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time: 5:45 đến 9:00 (TỐI 3 5 7)
Open: 05/03/2019
$ : 6.650.000đ khóa 3 tháng

2/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time: 5:45 đến 9:00 (TỐI 2 4 6)
Open: 18/03/2019
$: 6.650.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% - 14/03/2019

3/ LỚP IMPROVER BAND 6.0
Time 5:45 đến 9:00 (TỐI 2 4 6)
Open 18/03/2019
$ 6.800.000đ khóa 3 tháng

THÁNG 04:

4/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time 5:45 đến 9:00 (TỐI 3 5 7)
Open: 09/04/2019
$ 6.650.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% - 31/03/2019

THÁNG 05:

5/ LỚP IMPROVER BAND 6.0
Time 1:30 đến 4:30 (TRƯA 2 4 6)
Open: 06/05/2019
$ 6.800.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% - 27/04/2019

6/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time: 5:45 đến 9:00 (TỐI 2 4 6)
Open: 20/05/2019
$ 6.650.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% - 14/05/2019

7/ LỚP IMPROVER BAND 6.0
Time: 5:45 đến 9:00 (TỐI 3 5 7)
Open:28/05/2019
$ 6.800.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% -17/05/2019

THÁNG 06:

8/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time 5:45 đến 9:00 (TỐI 3 5 7)
Open 04/06/2019
Học phí 6.650.000đ khóa 3 tháng
Discount 5% - 29/05/2019

9/ LỚP EXPERT BAND 7.5+
Time 5:45 đến 9:00 (TỐI 2 4 6)
Open 10/06/2019
$ 7.200.000đ
Discount 5% - 31/05/2019

10/ LỚP BASIC BAND 5.0+
Time 5:45 đến 9:00 (TỐI 2 4 6)
Open 17/06/2019
$ 6.650.000đ khóa
Liên hệ: Thảo CET, 028.6257.6867 (Làm việc: Từ 13:00 đến 21:00), 628/7 (2/4 số cũ) Phan Văn Trị P.10, Gò Vấp