Liên hệ: nguyễn văn điền, 0833 901 901, 1023 tạ quang bữu phường 6 quận 8