Sport 2000...HQCN, (bstp)
Bao lóc máy giữa chưa mở.
Bao Sơn sườn, sơn gấp, sơn lóc máy chưa dậm.
Nổ máy êm ru, xe như hình. Liên hệ trực tiếp để thêm chi tiết. Không cò lái gì
Liên hệ: Văn Bá sinh, 0935-316-934, 0935-316-934